ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อน การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐาน ทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีหน้าที่เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบคำถาม สอดส่องดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และได้จัดทำแนวทางปฏิบัติ Do’s and Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จอย