การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา