การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล