การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน