การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์