การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565