การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting