การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ นอกสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1