การประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565