การประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566