การประชุมสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)