การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT NT O-NET และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน