การประชุมถอดบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)