การประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน