การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย 
นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1