การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต