การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ รอบการประเมินเชิงประจักษ์ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting