การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

  1. หนังสือประชาสัมพันธ์
  2. ระเบียบกระทรวง
  3. ประกาศกระทรวง
  4. ประกาศ สพฐ.
  5. รายชื่อศูนย์