นายณัฐกร ชูเพชร

นายณัฐกร ชูเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ