บทความวิชาการ

รวมบทความทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 2)

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 STEPs Collaborative Learning Process) เป็นแนวการสอน (Teaching Approach) ที่มีลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) เน้นการรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน มาช่วยเหลือกันทำกิจกรรมเรียนรู้ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 1)

เนื่องจากมีความจำกัดของพื้นที่ลงบทความ ผู้เขียนจึงขอเสนอเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อน และเชิญชวนให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาต่อจากนี้ได้ในฉบับต่อไป ซึ่งมีหัวข้อเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้ (1) แนวการสอนแบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร มีกี่ขั้นตอน และมีจุดเด่นอย่างไร (2) แนวการสอนแบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน เสริมสร้างทักษะที่สำคัญๆ อะไรบ้าง และอย่างไร และ (3) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ แนวการสอนแบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ : New DLTV

ครูผู้สอนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป คงได้ใช้และสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสำหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ครู 4.0 เพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างไร

“ครูควรมีศักยภาพเช่นไรในยุคประเทศไทย 4.0 จึงจะทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพตามที่ประเทศชาติและสังคมต้องการ” เป็นคำถามที่ท้าทายชวนให้หาคำตอบ

ศึกษานิเทศก์ 4.0 เพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างไร

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ศึกษานิเทศก์จะต้องมีความมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพที่ต้องการของตนเอง ดังกล่าวข้างต้น อยู่เสมอ “การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองในด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ศึกษานิเทศก์ 4.0 พึงปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ให้เป็นนิสัย