โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมถอดบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ นอกสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชี้แจงแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี