บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1