ปีที่  2  ฉบับที่  44  ประจำวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1  พร้อมด้วย นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไสถั่ว โรงเรียนบ้านควนกุฎ โรงเรียนวัดประดู่ทอง และโรงเรียนวัดตำนาน  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   อย่างเคร่งครัด