ปีที่  2  ฉบับที่  64  ประจำวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล และโรงเรียนบ้านลานข่อย อำเภอป่าพะยอม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน  ในการนี้ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน  ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด