นายจินดา แสงขาว.

นายจินดา แสงขาว.

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ