เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.คู่มือการให้บริการ การเข้าเรียนการศึกษานอกระบบ
๒.คู่มือบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินบัญชีและการบริหารทรัพย์สิน
๓.คู่มือบริการการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
๔.คู่มือบริการ การให้บริการการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ/การเสนอของบประมาณ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ./การเสนอของบประมาณ  กรณีหน่วยงาน สถานศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ /การประสาน  ส่งเสริม   สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
๕.คู่มือบริการการขอหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

My Office
E Money
ระบบจองห้องประชุม
ระบบ BRSS
ระบบ Smart Obec

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ