โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 2) ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 3) ประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยใช้ SMART Model

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ปีการศึกษา 2561 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ปีการศึกษา 2562 3) ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยใช้ SMART Model ปีการศึกษา 2563 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด โดยใช้ SMART Model ปีการศึกษา 2563