ปีที่  2  ฉบับที่  94  ประจำวันที่  17  มีนาคม  2565

เยี่ยมสนามสอบ  NT

วันที่ 17 มีนาคม  2565  นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1  มอบหมาย นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1  ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม โรงเรียนบ้านควนดินสอ โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม โรงเรียนวัดตำนาน โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย และโรงเรียนบ้านมะกอกใต้