ปีที่ 2   ฉบับที่  92  ประจำวันที่  14  มีนาคม  2565

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่  14  มีนาคม  2565  เวลา  09. 00  น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1  มอบหมาย นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1  เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( n t)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2564  ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน ในวันที่  17  มีนาคม  2565  โดยมี นางสิริกร บุญมุสิก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบ แก่ประธานสนามสอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบ และกรรมการคุมสอบ จำนวน  300  คน ผ่านการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม  Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1