ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนดังกล่าว

prakad12042565