สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จึงกำหนดรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้สนใจทราบ