ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างอยู่ ๑๑ อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างลงดังกล่าว ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตามรายละเอียดของเอกสาร และวันที่กำหนดของประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

prakad01062565