ปีที่  2  ฉบับที่  4/2565  ประจำวันที่  16  มีนาคม  2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น. นางจริยา จันทร์คำ นายอำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นายอดุลย์ หมื่นลึก ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “ลดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม” รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณโรงเรียนบ้านขัน โดยมีนางอวยพร สุธีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัน คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ทางโรงเรียนบ้านขันขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้