การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษาเป็นที่พักนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565)