การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง สัญจร ครั้งที่ 7/2565