ปีที่  2  ฉบับที่  14/2565  ประจำวันที่  17  มีนาคม  2565

เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

17 มีนาคม 2565  นางสุพัฒน์ ทองเกต ประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะครูกรรมการคุมสอบ ให้การต้อนรับนายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2564  ณ สนามสอบโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ โดยการประเมินคุณภาพผู้เรียนครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เข้ารับการประเมิน จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  90