ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ดังกล่าว

prakad26052565