กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Information for Management) เป็นการนำเสนอข้อมูลขององค์กรที่หลากหลายรูปแบบตามที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต ทั้งนี้จะต้องนำเสนอสารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผน การควบคุม และการสั่งการได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร