หมวดหมู่ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
อ่าน : 1603
จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน COSO รายละเอียดดังแนบ