หมวดหมู่ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ : ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
โดย : admin
อ่าน : 2393
อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1