หมวดหมู่ : ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
หัวข้อ : คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนฯ
โดย : admin
อ่าน : 14726
อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
mail  คำร้องขอมีบัตร
mail  คำร้องขอปรับวุฒิ
mail  คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
mail  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
mail  ตัวอย่างลายมือชื่อ
mail  คำร้องขอย้ายครูผู้สอน
mail  คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
mail  แบบบันทึกสอบสวนข้อเท็จจริง
mail  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ            สอบสวนวินัยฯ
mail  หนังสือว่ากล่าวตักเตือน
mail  รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง
mail  คำสั่งให้กลับเข้ารับราชการกรณีไม่ผิดวินัย
mail  การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกพักใช้
mail  คำสั่งให้พักราชการ
mail  คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ฯ
mail  คำสั่งปลดออก ไล่ออก
mail  คำสั่งสืบสวนหาข้อเท็จจริง
mail  คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
mail  หนังสือมอบฉันทะคดีปกครอง
mail  คำขอขึ้นทะเบียนครู
mail  คำขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา
mail  คำขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารสถานศึกษา
mail  คำขอขึ้นทะเบียนศึกษานิเทศก์
mail  คำขอต่ออายุครู
mail  คำขอต่ออายุผู้บริหารการศึกษา
mail  คำขอต่ออายุผู้บริหารสถานศึกษา
mail  คำขอต่ออายุศึกษานิเทศก์
mail  คำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
mail  คำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
mail  แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดย       ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
mail  แบบขอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดบไม่มี        ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศ
mail  ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                 pay at  post