ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร