๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑