[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน ( อ่าน : 134946 / ดาวน์โหลด : 381 ) เจ้าของ นางสาวนิตยา ชูดำ
9/พ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การศึกษาข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในพื้นที่บริการของจุดบริการงานคุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ( อ่าน : 110176 / ดาวน์โหลด : 361 ) เจ้าของ นางสาวภัทราณี กลับแป้น
28/ก.ค./2559
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
33 ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 2213 / ดาวน์โหลด : 260 ) เจ้าของ นางระรื่น งอยจันทร์ศรี
20/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 17157 / ดาวน์โหลด : 270 ) เจ้าของ นางจิราวัจน์ ดำสอาด
4/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน( อ่าน : 2264 / ดาวน์โหลด : 254 ) เจ้าของ นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์
18/เม.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1412 / ดาวน์โหลด : 200 ) เจ้าของ นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม
27/มี.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์น่ารู้ รหัสวิชา ง14101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาที่ 4( อ่าน : 1354 / ดาวน์โหลด : 227 ) เจ้าของ นางอุไรวรรณ โรจนหัสดิน
14/มี.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
38 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1875 / ดาวน์โหลด : 211 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
24/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 148459 / ดาวน์โหลด : 3 ) เจ้าของ นางสาวสุรกาญจน์ โปฏกรัตน์
10/ม.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานสระพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 97425 / ดาวน์โหลด : 277 ) เจ้าของ นางวิลาวัลย์ สุขเกษม
4/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
41 ศึกษาความเสี่ยงการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1( อ่าน : 1175 / ดาวน์โหลด : 192 ) เจ้าของ นายนคร เทพหนู
2/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
42 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 65300 / ดาวน์โหลด : 241 ) เจ้าของ นางสาวพยงค์ งอกงาม
29/ต.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
43 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2( อ่าน : 1824 / ดาวน์โหลด : 232 ) เจ้าของ นายนคร เทพหนู
26/ต.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
44 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา( อ่าน : 1892 / ดาวน์โหลด : 3 ) เจ้าของ นางสาวบุญเรียง คงแก้ว
28/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>