[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : โครงงานคุณธรรม "ขยะสร้างงาน...สืบสานศาสตร์พระราชา (Waste Material Crafts based on the King’s Philosophy)"

เจ้าของผลงาน : โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
อังคาร ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 30    จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
         โครงงาน ขยะสร้างงาน...สืบสานศาสตร์พระราชา  Waste  Material  Crafts  based  on  the  King’s  Philosophy ปรากฏตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
         1. เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของโรงเรียน ชุมชน และประเทศ
             - นักเรียนมีส่วนในการแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งในโรงเรียน ในครอบครัวและในชุมชน ช่วยลดภาวะโลกร้อน (Global warming) ป้องกัน   
         2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
             - นักเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ มีความพอใจ มีใจรักที่จะทำงานอยู่เสมอ มีความเพียร ความขยันประกอบทำสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข็มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย  มีความคิด จิตใจมั่นคง และคิดไตร่ตรองปรับปรุงชิ้นงานจนสำเร็จ สวยงาม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
         3. เพื่อให้นักเรียนร่วมมือร่วมใจกันกำจัดขยะ และรู้จักการนำขยะมาทำประโยชน์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สวยงามและเพิ่มมูลค่า
             - นักเรียนสามารถนำขยะเหลือใช้ เช่น ไม้ไอศกรีม ถุงนม ช้อนพลาสติก กระดาษลัง กระดาษต่าง ๆ แผ่นป้ายไวนิล มาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ไอศกรีม เช่น โคมไฟ กล่องทิชชู แจกัน กล่องอเนกประสงค์ กล่องใส่เครื่องเขียน ตะกร้าใส่ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากถุงนม เช่น โคมไฟ กระเป๋า พานพุ่มสักการะ โคมไฟจากช้อนพลาสติก กระปุกออมสินจากกระดาษลัง กระปุกออมสินจากเศษกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากป้ายไวนิล เช่น กระเป๋า กล่องทิชชู หมอน ที่ปูโต๊ะ ผ้ากันเปื้อน แจกัน ผลิตภัณฑ์จากกระป๋องอลูมิเนียม เช่น ตะกร้า กล่องอเนกประสงค์
         โครงงานขยะสร้างงาน...สืบสานศาสตร์พระราชา เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพอประมาณ กล่าวคือ นักเรียนแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีความตั้งใจ (จิตตะ) ความเพียร (วิริยะ และเข้าใจขั้นตอนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้  นักเรียนเรียนรู้ในการทำกิจกรร ภาระงานได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถตามวัยของตน นักเรียนเกิดความมีเหตุผล กล่าวคือ นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นักเรียนเกิดกระบวนการทำงาน รู้จักการคิดไตร่ตรอง (วิมังสา) รู้จักเลือกวัสดุเหลือใช้  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนด  มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ นอกจากนี้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยสังเกตได้จากการที่นักเรียนรู้จักการวางแผนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ให้ประสบความสำเร็จและปลอดภัย สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและที่สำคัญ คือ นักเรียนเกิดความตระหนักในการประหยัดและอดออม สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ด้านความมีวินัย มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม และมีความพอเพียง อีกทั้งที่สำคัญ ยังช่วยในการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ได้อีกด้วย นอกจากทำให้เด็ก ๆ รู้จักคำว่าพอเพียงยังได้ฝึกฝนเรื่องความเสียสละและส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      โครงงานคุณธรรม "ขยะสร้างงาน...สืบสานศาสตร์พระราชา (Waste Material Crafts based on the King’s Philosophy)" 12/ต.ค./2564
      ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มยุวเกษตรกร ๔.๐ โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 12/ต.ค./2564
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์น่ารู้ รหัสวิชา ง14101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาที่ 4 14/มี.ค./2559