[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

เจ้าของผลงาน : นางจารุวรรณ ทองวิเศษ
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 183    จำนวนการดาวน์โหลด : 12 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้ประเมิน : นางจารุวรรณ ทองวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input
Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ทั้งนี้ประชากรในการวิจัยประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 84 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6
จำนวน 38 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถาม
การประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้ประเมิน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดปากประ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำหรับนักเรียนเป็นผู้ประเมินและผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นผู้ประเมิน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.92, 0.85 และ 0.87 ตามลำดับ
ทั้งนี้ทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (μ)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งนี้ผลการประเมินโครงการ
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) พบว่า ในภาพรวมทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37,
σ = 1.10)
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(μ = 4.14, σ = 0.99)
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(μ = 4.25, σ = 0.89)
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ส่วนที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมินพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.24,
σ = 0.78) ส่วนที่นักเรียนเป็นผู้ประเมินพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.52, σ = 1.08)
และส่วนที่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ประเมินพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.21, σ = 0.69)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1. ถึงแม้ผลการประเมินโครงการในรายด้านจะอยู่ในระดับเหมาะสมมาก แต่ก็ยังสามารถปรับปรุง
และพัฒนาให้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จึงควรวางแผนในการปฏิบัติงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม
อย่างสม่ำเสมอเป็นระบบ เน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมด
2. โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรม การสัมมนา หรือการประชุม
เป็นต้น เพื่อให้ครูและนักเรียนมีการพัฒนาความรู้และพัฒนาฐานการเรียนรู้ให้พร้อมต่อการถ่ายทอด
ความรู้ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนควรมีการขยายผลการดำเนินงานของโครงการและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา
พอเพียงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและทักษะต่างๆ ที่จำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ข้อแนะนำในการประเมินครั้งต่อไป
1. ควรกำหนดกิจกรรมในโครงการให้มีความครอบคลุมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย เน้นการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
2. ควรศึกษาการประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแกนนำทั่วประเทศ
3. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง เพื่อนํารูปแบบไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 18/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 3/มิ.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป