[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน

เจ้าของผลงาน : นายคุณากร ชูสง
พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 352    จำนวนการดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                       ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน

ผู้รายงาน         นายคุณากร  ชูสง วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

                    โรงเรียนวัดพังดาน  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                    ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ปีที่ประเมิน      ปีการศึกษา  2563
------------------------------------
          การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน  ปีการศึกษา  2563  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)   เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ  2)  เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการ  3)  เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน  และ  4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  โดยใช้รูปแบบซิปป์  (CIPP  Model)  ประชากรที่ประเมินประกอบด้วย  ครู  จำนวน  7  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน  7  คน  ผู้ปกครองเครือข่าย  จำนวน  40  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  21  คน  รวมประชากรทั้งสิ้น  75  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  7  ชุด  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใช้ดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (α-Coefficeient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (µ)  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดานปีการศึกษา  2563  พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.668 , = 0.124 )  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดานปีการศึกษา  2563    พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.726 , = 0.124 )  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดานปีการศึกษา  2563    พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.714 , = 0.115 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดานปีการศึกษา  2563    พบว่า 
    4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวม  พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.745 , = 0.170 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.2  ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ ตามกิจกรรม  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.730 , = 0.162 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.3  ผลการประเมินโครงการตามความพึงพอใจของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเครือข่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ= 4.771 , = 0.137 )    ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.4  ผลการประเมินโครงการตามความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.733 , = 0.193 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          1.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
                  1.1  ต้องพัฒนาโรงเรียนโดยกายมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ
                  1.2  จัดแบ่งเขตรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาให้คงสภาพที่ดีขึ้นตลอดเวลา
                  1.3  จัดเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการประเมินด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
                  1.4  อาจจัดกิจกรรมประกวดด้านอาคารสถานที่  แต่ละเขตเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
          2.   ข้อเสนอในการประเมินครั้งต่อไป
                  2.1  ควรมีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม 
                  2.2  ควรมีการประเมินเปรียบเทียบความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
                  2.3  ควรมีการประเมินการคงสภาพอย่างน้อย  2 ปีการศึกษาต่อหนึ่งครั้ง  เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้การดำเนินงานตามโครงการที่ประสบความสำเร็จ  ได้มีความยั่งยืนตลอดไป  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริงดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 18/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 3/มิ.ย./2564