[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง












Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563

เจ้าของผลงาน : นายนราวุฒิ อมรชาติ
พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 273    จำนวนการดาวน์โหลด : 20 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
          การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความจำเป็น ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำโครงการ  2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมของการบริหารจัดการโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ต่อการดำเนินงานโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 57 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 7 คน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 19 คน ของโรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2563
          เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามการประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ 5) แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ต่อการดำเนินงานโครงการ 6) แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานโครงการ และ 7) แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการ
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x-bar) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
          ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
          1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.39, S.D.= 0.23)
          2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.34, S.D.= 0.21)
          3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-ba r= 4.28, S.D.= 0.16) 
          4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  พบว่า
              4.1  ผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.23, S.D.= 0.18) 
              4.2  ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.41, S.D.= 0.07) 
              4.3  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.32, S.D = 0.31) 
              4.4  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.27, S.D.= 0.49)
 
          ข้อเสนอแนะ
          1.  ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
              1.1 ควรพัฒนาเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการให้มีความชัดเจน และปรับปรุงสภาพ แวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
              1.2 ควรดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิทิน และกำกับติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด
              1.3 ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
          2.  ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
              2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นกับสถานศึกษาอื่นนอกสังกัด เช่น เทศบาล เอกชน เป็นต้น
                   2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน สถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาสังกัดเดียวกันกับสถานศึกษาต่างสังกัด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 18/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 3/มิ.ย./2564