[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563

เจ้าของผลงาน : นางสาวกาญจนา ชูทับ
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 571    จำนวนการดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง
ปีการศึกษา 2563
ผู้ประเมิน : นางสาวกาญจนา ชูทับ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะยาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ปีการศึกษา : 2563
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จานวน 57 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง จานวน 34 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 ปีการศึกษา 2563 จานวน 23 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ฉบับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X –bar ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ
ผลกำรประเมิน พบว่ำ
1. ผลการประเมินบริบทการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.57 , S.D. = 0.53) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.57 , S.D. = 0.62) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.60 , S.D. = 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะยาง
4.1 ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.59 , S.D. = 0.53)
4.2 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.60 , S.D. = 0.53)
4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนที่เกิดจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.63 , S.D. = 0.53)
4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
4.4.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.64 , S.D. = 0.52)
4.4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.63 , S.D. = 0.51)
4.4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.65 , S.D. = 0.51)
4.4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X –bar = 4.66 , S.D. = 0.50)
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบริบท
1.1 โรงเรียนควรกาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปีที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1.2 โรงเรียนควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ชัดเจน
1.3 โรงเรียนควรมีการประเมินโครงการ เพื่อนาผลมาปรับปรุงโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1.4 โรงเรียนควรจัดให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
2.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบกิจกรรมและร่วมวางแผน
2.2 ห้องสมุดควรจัดหาทรัพยากรในห้องสมุด รักษาให้มีสภาพพร้อมใช้ และเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียนได้
2.3 ห้องสมุดควรจัดหาทรัพยากรในห้องสมุดให้มีความเพียงพอ และตรงกับความต้องการของนักเรียน
2.4 สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีความเพียงพอ และเหมาะสม
2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรระดมปัจจัยการดาเนินงาน ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณจากหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโครงการให้มีความพร้อมมากขึ้น
3. ด้านกระบวนการ
3.1 โรงเรียนควรกาหนดคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 3.2 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
3.3 โรงเรียนควรมีการประกวด หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
3.4 โรงเรียนควรมีการพัฒนาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านผลผลิต
4.1 ครูผู้สอนควรมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีการวัดทักษะการอ่านหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
4.2 ครูผู้สอนควรมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการการอ่าน การเขียนของนักเรียนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ข้อเสนอแนะในกำรประเมินครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนวัดเกาะยาง
2. ควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับตัดสินใจในการดาเนินโครงการต่อไป
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาครูด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สามารถนาไปใช้ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในทุก ๆ ปี เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นต่อไป


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 18/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 3/มิ.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป