[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563

เจ้าของผลงาน : นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 431    จำนวนการดาวน์โหลด : 42 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
              การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) โดยประเมินเป็นรายด้าน ดังนี้ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ (1) คุณลักษณะของนักเรียน และ (2) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมที่มีต่อการดำเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 62 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
          ผลการประเมินพบว่า
1.  ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.54, S.D. = 0.17) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.40, S.D. = 0.18) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.  ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.35, S.D. = 0.11) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกเป็น
   4.1 คุณลักษณะของนักเรียน ตามความเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.48, S.D. = 0.13) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
   4.2  ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนารามมิตรภาพที่ 89 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.74, S.D. = 0.17) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
   4.3  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.57, S.D.= 0.11) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 
          ข้อเสนอแนะ
  1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
             1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินไปวิเคราะห์รายละเอียดของผลการดำเนินงานว่ามีจุดเด่น จุดด้อย อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาครั้งต่อไป ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
             1.2  ควรกำหนดภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด
             1.3 โรงเรียนควรจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและควรให้มีการดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
             1.4  ควรนำผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ในวงกว้างทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนที่อยู่ในบริบทที่คล้ายคลึงกัน 
 
 
  1.  ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
             2.1 ควรศึกษาการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
             2.2 ควรนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน เช่น โครงการส่งเสริมรักการอ่าน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 18/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 3/มิ.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป